(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Курси підвищення кваліфікації

Наукові основи та програмно-апаратні засоби запровадження технологій електронного навчання в освітній процес (180 годин)

Метою курсу із запровадження технологій електронного навчання, призначеного для науково-педагогічних працівників, є: формування в слухачів уявлень про можливості та напрямки розвитку віртуального освітнього середовища; отримання знань про особливості використання різноманітних технологій електронного навчання у освітньому процесі; вироблення навичок роботи з системою управління навчанням та забезпечення якості електронного навчання.

Бази даних та Data Sciences (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців є вивчення сучасних методів та підходів до проєктування баз даних, а також розробка прикладного програмного забезпечення на основі сучасних систем управління базами даних (СУБД). Курс охоплює основи теорії реляційних баз даних і методи їх проектування. Вивчається мова структурованих запитів SQL. Детально розглядаються засоби та технології розробки прикладного програмного забезпечення, що взаємодіє з сучасними СУБД.

Комп’ютерна графіка (180 годин)

Метою курсу є сформувати у слухачів знання, вміння та практичні навички обробки інформації, представленої у графічному вигляді, а також вміння використовувати редактори для створення графічних об’єктів.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти графічні об’єкти за допомогою пакету програм Corel Draw.

Науково-прикладні аспекти розвитку сучасного комп’ютингу (90 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері аналізу та синтезу комп’ютерних систем є формування у слухачів знань про архітектуру та проектування сучасного апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, засоби забезпечення його якості, методи математичного моделювання, а також стохастичний підхід до моделювання комп’ютерних систем. В результаті вивчення курсу слухач повинен підвищити свої знання що до проектування та розробки програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем, використання мікроконтролерів в задачах проектування вбудованих систем, служб прикладного рівня в сучасних комп’ютерних системах, методів та алгоритмів моделювання комп’ютерних систем, а також використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

Наукові основи аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем є формування у слухачів знань про архітектуру та проектування сучасного програмного забезпечення, засоби забезпечення його якості та відмовостійкості, методи та системи штучного інтелекту, а також теоретичні засади інтелектуального аналізу даних. В результаті вивчення курсу слухач повинен підвищити свої знання що до  проектування та розробки програмного забезпечення, використання інтелектуальних систем на основі штучного інтелекту і дата майнінгу (Data Maning), операційних систем та теорії прийняття рішень і управління науково-дослідними системами.

Сучасні технології аналізу та синтезу комп’ютерних систем (30 або 120 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері аналізу та синтезу комп’ютерних систем є формування у слухачів знань про архітектуру та проектування сучасного апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, засоби забезпечення його якості, методи математичного моделювання, а також стохастичний підхід до моделювання комп’ютерних систем. В результаті вивчення курсу слухач повинен підвищити свої знання що до проектування та розробки програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем, використання мікроконтролерів в задачах проектування вбудованих систем, служб прикладного рівня в сучасних комп’ютерних системах, методів та алгоритмів моделювання комп’ютерних систем, а також використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання (30 або 180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційних технологій в освітньому процесі на базі засобів електронного навчання (e-learning) є формування у слухачів знань про особливості впровадження елементів веб-, мультимедіа- та комунікаційних технологій, у навчальний процес та навичок роботи з системою управління навчальним матеріалом та процесом його освоєння. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи розробки електронних навчальних курсів та методику їх використання у навчальному процесі на базі системи управління навчанням (LMS – Learning Management System) ATutor.

Комп’ютерні технології проведення відеоконференцій для дистанційного навчання та управління (30 або 180 годин)

Метою курсу є формування у слухачів знань про особливості впровадження елементів веб-, мультимедіа- та комунікаційних технологій у навчальний процес та навичок роботи з інформаційними системами проведення відеоконференцій для дистанційної освіти та з метою управління закладами і установами. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи створення відеоконференцій з використанням найбільш поширених інструментів та методику їх використання, а також  основні принципи підготовки матеріалів для демонстрації в процесі відеоконференцій.

 

Зварювання та споріднені процеси і технології (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері технологій зварювання та споріднених процесів є формування у слухачів знань із сучасних способів та технологій зварювання, наплавлення, напилення та обладнанням для їх реалізації. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи застосування сучасних способів зварювання, наплавлення та напилення, матеріалів та устаткування для їх реалізації; засвоєння основ технології зварювання, наплавлення та напилення.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти технології та застосовувати сучасні способи зварювання, наплавлення та напилення, а також матеріали та устаткування для їх реалізації.

Прогнозування та оцінка залишкового терміну експлуатації технічних систем (45 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері прогнозування ресурсу роботи є формування у слухачів знань про основні принципи оцінки та прогнозування залишкового терміну служби елементів машин, основні критерії працездатності деталей та вузлів, кількісні показники оцінки надійності та ресурсу роботи, параметри розподілу напрацювання між ушкодженнями.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розраховувати регламентований термін подальшої експлуатації для обчислення показників надійності адекватних імовірнісно-фізичних моделей відмов.

Діагностика автомобілів (180 годин)

Метою курсу є підвищення кваліфікації фахівців в освітньому процесі з питань конструкції, теорії та принципу роботи сучасних засобів діагностування з використанням елементів комп’ютерної техніки у обсязі, достатньому для наступного викладання профілюючих дисциплін і використання набутих знань і навичок у практичній педагогічній діяльності за профілем підготовки у відповідних закладах освіти.

Взаємодія видів транспорту (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері транспортних технологій є формування у слухачів знань щодо самостійного вирішення виробничих та типових задач діяльності у галузі планування перевезень пасажирів і вантажів, організації транспортних і перевальних процесів при доставці вантажів у змішаних сполученнях. Задачі підготовки зводяться до формування у слухачів знань на діагностичному рівні, системи умінь щодо вирішення типових задач діяльності на стереотипному рівні та уявлень про взаємодію різних видів транспорту.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти аналізувати забезпечення перевезень у змішаному сполученні, організовувати планування і управління з метою встановлення недоліків і переваг для пошуку шляхів подальшого розвитку, формулювати основні техніко-економічні вимоги до технічних об’єктів транспорту, використовувати методи наукового дослідження технічних об’єктів, визначати характеристики перевезень у змішаному сполученні, визначати відповідність перевізних і переробних потужностей взаємодіючих видів транспорту та вибирати засоби щодо узгодження їх характеристик, прогнозувати перспективи розвитку перевезень у змішаному сполученні.

Інжиніринг харчових виробництв (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері галузевого машинобудування є формування у слухачів глибоких знань особливостей і конструктивних ознак технологічного обладнання для його раціональної експлуатації. Випуск високоякісної харчової продукції можливий тільки за умови використання сучасних видів технологічного обладнання.

В результаті вивчення курсу слухач повинен навчитися грамотно організовувати працю і керувати виробництвом харчової продукції на основі інноваційних технологій, які використовуються в сучасній харчовій індустрії та спираються на результати наукових досліджень у галузі.

Комп’ютерні технології проєктування електронних вузлів приладів (30 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації є формування у слухачів знань про особливості використання САПР в процесі розробки приладiв i контрольно-вимiрювальних систем. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти принципи розробки та оформлення текстової та графічної конструкторської документації у відповідності до діючих стандартів на схеми електричні принципові та друковані плати.

Інформаційне забезпечення аналізу медичних даних (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері біомедичної інженерії є формування у слухачів знань про особливості впровадження інформаційних технологій в медицину. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи розробки та застосування прикладного програмного забезпечення для аналізу медичних даних (біомедичні сигнали та зображення, біохімічні показники тощо).

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти, удосконалювати, застосовувати прикладне програмне забезпечення в медичній практиці при аналізі медичних даних. Повинен вміти удосконалювати та підтримувати Web-технології у медичній практиці.

Інноваційні технології в реабілітаційній інженерії (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері інноваційних технологій в реабілітаційній інженерії є формування у слухачів знань про особливості та можливості проведення розробки і застосування технічних засобів і технологій, спрямованих на відновлення або компенсацію втрачених функцій органів чи систем людей з фізичними вадами і обмеженнями, зокрема технологій віртуальної реальності та протезних систем, а також знань і вмінь, пов’язаних із проектуванням елементів реабілітаційних систем у вигляді двомірних та тримірних моделей із застосуванням сучасних систем автоматизованого проектування (САПР), особливостей застосування технологій 3D друку в області реабілітаційної та ортопедичної інженерії. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи застосування технологій 3D друку в області реабілітаційної та ортопедичної інженерії, а також вміти розробляти та виготовляти моделі елементів реабілітаційних систем визначеної якості шляхом їх прототипування та 3D друку.

Інформаційно-телекомунікаційні мережі (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері телекомунікації та радіотехніки є формування у слухачів знань про принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові телекомунікаційні технології; динаміка розвитку мережевих концепцій.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен продемонструвати такі результати навчання: знання принципів дослідження, проектування та оптимізації  комп’ютерних мереж, особливостей традиційних і перспективних технологій локальних і глобальних мереж, способів створення складних мереж та способів передачі інформації в комп’ютерних мережах.

Електроенергетика та електромеханіка (180 годин)

Метою курсу є підвищення кваліфікації фахівців у галузі електричної інженерії в освітньому процесі та отримання слухачами необхідних знань при експлуатації освітлювального і силового електроустаткування, кабельних та повітряних ліній, освоєння навичок по ремонту електричних машин, електричної апаратури напругою до 1000 В, розподільних пристроїв, силових трансформаторів та вивчення техніки безпеки при роботі з силовим електрообладнанням.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти: розбирати, виконувати капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації; регулювати і перевіряти апаратуру і прилади електроприводів після ремонту; ремонтувати прилади світлової сигналізації, контролерів, постів управління, магнітних станцій; обслуговувати силові і освітлювальні електроустановки зі складними схемами включення; виявляти і усувати відмови і несправності електроустаткування зі схемами включення середньої складності; виконувати роботи за кресленнями і схемами; підбирати пускові опори для електродвигунів.

Планування та моделювання бізнес-процесів (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері бізнесу в освітньому процесі є формування у слухачів знань у сфері бізнес-планування та аналізу фінансових потоків, а також з методології та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для виявлення , аналізу , управління та прогнозування ризику. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти методику розробки бізнес-плану, методи оцінки ризику, моделювання бізнес процесів та пошуку прийняття управлінських рішень з оптимізації діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

1С: Бухгалтерія (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування та використання інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку для вирішення завдань управління та планування господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський та податковий облік суб’єктів малого підприємництва (180 годин)

Метою вивчення курсу підвищення кваліфікації «Бухгалтерський та податковий облік суб’єктів малого підприємництва» є формування знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до обраної системи обліку й оподаткування.

Менеджмент та адміністрування освітньої діяльності (180 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців в освітній сфері є формування у слухачів ґрунтовних знань про особливості застосування сучасних менеджмент-технологій в організації важливих управлінських процесів, розуміння потенційних можливостей та стратегічного вектору розвитку освітнього закладу, набуття навичок використання інтерактивних методів навчального процесу.

У результаті вивчення програми слухач повинен освоїти основні принципи самоменеджменту в організації освітнього процесу, вміти управляти змінами у нестабільному освітньому середовищі, розуміти та застосовувати кращий європейський досвід для розвитку освітнього закладу, мати навики написання грантової заявки та управління проектами в освітній сфері, володіти прогресивними методами прийняття управлінських рішень і використовувати особистий лідерський потенціал у щоденній професійній діяльності. У результаті успішного освоєння програми слухач повинен у повній мірі використовувати сучасні менеджмент-технології, засоби й інструменти у процесі управління та адміністрування освітнім процесом.

Управління проєктами модернізації освіти в умовах застосування європейського досвіду (30 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців в освітній сфері є дослідження стану та викликів вітчизняної освітньої галузі на сучасному етапі,  формування у слухачів знань щодо можливостей використання європейського досвіду для розробки проєктів модернізації освітньої діяльності навчального закладу.

У результаті вивчення програми слухач повинен освоїти основні засади управління проєктами модернізації освіти в умовах застосування європейського досвіду, ознайомитися із сутністю та особливостями сучасних перспективних  напрямів удосконалення освіти, навчитись застосовувати на практиці європейський досвід використання інноваційних технологій навчального процесу. У результаті успішного освоєння програми слухач повинен сформувати та розв’язати конкретну управлінську ситуацію із застосуванням методів управління проєктами в освітній сфері з врахуванням європейського досвіду модернізації освіти.

Управління освітніми змінами в умовах самоменеджменту (30 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців в освітній сфері є розуміння викликів та перспектив вищої освіти, формування у слухачів знань з управління змінами та забезпечення якості освіти, основ професійної педагогіки в умовах самоменеджменту, набуття компетентностей щодо здійснення самоуправління та саморозвитку.

У результаті вивчення програми слухач повинен освоїти основні засади управління освітніми змінами в умовах самоменеджменту; зрозуміти сутність нових інноваційних технологій в професійній педагогіці; навчитись застосовувати на практиці прийоми та методи самоменеджменту в освітній сфері. У результаті успішного освоєння програми слухач повинен сформувати та розв’язати конкретну управлінську ситуацію із застосуванням підходів та моделей управління освітніми змінами, прийомів та методів самоменеджменту в освітній сфері.

Лідерство та прийняття управлінських рішень в освітній сфері (30 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців в освітній сфері є формування у слухачів ґрунтовних знань про особливості розвитку лідерського потенціалу, застосування сучасних механізмів прийняття управлінських рішень, розуміння потенційних можливостей використання прогресивних менеджмент-технологій, набуття навичок формування власної лідерської позиції.

У результаті вивчення програми слухач повинен освоїти основні засади сутності та психологічного феномену лідерства, зрозуміти цінності і стилі лідерства, навчитись застосовувати на практиці евристичні методи розробки та прийняття управлінських рішень в освітньому середовищі. У результаті успішного освоєння програми слухач повинен розв’язати конкретну проблемну управлінську ситуацію із застосуванням інструментів лідерського впливу.

Грантовий менеджмент в освітній сфері (30 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців в освітній сфері є формування у слухачів ґрунтовних знань про особливості застосування сучасних механізмів залучення грантових коштів у розвиток освітніх установ, розуміння потенційних можливостей співпраці з міжнародними донорами, набуття навичок формування конкретної проектної заявки як інструменту вирішення важливої освітньої проблеми.

У результаті вивчення програми слухач повинен освоїти методичні підходи до грантової діяльності, основні принципи написання якісної проектної заявки, вміти управляти грантовими ресурсами на рівні освітнього закладу, розуміти та застосовувати кращий європейський досвід для розвитку грантової діяльності в освітній сфері. У результаті успішного освоєння програми слухач повинен написати власну грантову заявку та повністю підготувати її для подання на конкурс.

Сучасні підходи до організації діяльності закладів вищої, фахової передвищої та загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти України (120, 150 або 180 годин)

Метою програми підвищення кваліфікації фахівців є розвиток професійних компетентностей галузевого спрямування, формування у слухачів ґрунтовних знань про особливості застосування інтерактивних освітніх технологій в організації навчального процесу, набуття навичок використання сучасних інформаційно-комунікативних, цифрових, мовленнєвих, інших технологій, а також розуміння потенційних можливостей та стратегічного вектору розвитку освітнього закладу.

Стандартизація і сертифікація продукції, робіт і послуг сфери обслуговування (60 годин)

Метою курсу є підвищення кваліфікації фахівців сфери обслуговування щодо  формування системи знань, умінь і володінь навичками в галузі стандартизації, сертифікації і метрології як основних методів підтвердження і забезпечення відповідності якості продукції, робіт і послуг.

Психологія і педагогіка освітнього процесу: фасилітативний підхід (180 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації в освітній сфері щодо дитячої психології, закономірностей психічного та особистісного розвитку дітей раннього дитячого віку, дошкільного та молодшого шкільного віку, сенситивності розвитку вікових періодів, рушійних сил розвитку особистості, шляхів застосування психодіагностичних методик вивчення пізнавальної, особистісної, поведінкової сфер у дитячому віці, освоєння психокореційного матеріалу в професійній діяльності психолого-педагогічних працівників; протидії булінгу в закладах освіти, що сприяє безпечному освітньому середовищу та участі дітей враховуючи можливості шкільних служб порозуміння; забезпечення знаннями фахівців, що працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку та в закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, у сфері психологічної реабілітації осіб з порушеннями психофізіологічного розвитку та їх батьків, особливостей надання психологічної реабілітаційної допомоги особам з девіантними формами поведінки, особам в екстремальних кризових станах.

Основи психологічної реабілітації (30 або 60 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації є забезпечення знаннями фахівців, що працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку та в закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, у сфері психологічної реабілітації осіб з порушеннями психофізіологічного розвитку та їх батьків, особливостей надання психологічної реабілітаційної допомоги особам з девіантними формами поведінки, особам в екстремальних кризових станах.

Дитяча психологія: діагностика, розвиток, корекція (30 або 60 годин)

Метою курсу підвищення кваліфікації у сфері дитячої психології є засвоєння знань закономірностей психічного та особистісного розвитку дітей раннього дитячого віку, дошкільного та молодшого шкільного віку, сенситивності розвитку вікових періодів, рушійних сил розвитку особистості, застосування психодіагностичних методик вивчення пізнавальної, особистісної, поведінкової сфер у дитячому віці, освоєння психокореційного матеріалу для застосування в професійній діяльності психолого-педагогічних працівників.

Протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти (30 або 60 годин)

Мета курсу – створення системи протидії булінгу в закладах освіти, що сприяє що сприяє безпечному освітньому середовищу та участі дітей враховуючи можливості шкільних служб порозуміння.

 

Курси підвищення кваліфікації

| Бер 9, 2021 |

Курси підвищення кваліфікації дозволяють фахівцям набути додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей та кар’єрного зростання. Довгострокові та короткострокові навчальні програми з підвищення кваліфікації розроблені за рядом напрямків у відповідності до акредитованих в університеті спеціальностей.

Після успішного закінчення навчання за довгостроковими програми видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Короткострокові програми підвищення кваліфікації проводяться у формі семінарів та тренінгів з видачею відповідного сертифіката.

За погодженням із замовником, університет має можливість розроблення нових програм підвищення кваліфікації.