(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Нормативні документи

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради,

протокол №10

від 28 листопада 2019 р.

06 грудня 2019 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 

зі змінами від 28.01.2020, протокол № 1
затверджено наказом №4/7-92 від 05.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ

2019

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Центр перепідготовки та післядипломної освіти (далі Центр) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі Університет) є структурним підрозділом і керується у своїй діяльності даним Положенням, затвердженим ректором.

1.2. Центр є суб’єктом освітянської діяльності, діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», інших актів законодавства, Статуту Університету та нормативних документів.

1.3. Центр у встановленому порядку надає освітні послуги підприємствам, організаціям, навчальним закладам та окремим фізичним особам на основі угод, що укладені ними з Університетом.

1.4. Центр організовує освітній процес за такими видами діяльності:

 • підготовки бакалаврів за іншою спеціальністю (освітньою програмою) паралельно із здобуттям ступеня бакалавра за основною спеціальністю;
 • здобуття другої (наступної) вищої освіти ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду;
 • отримання додаткової спеціалізації (профільної спеціалізованої підготовки з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності);
 • підвищення кваліфікації (підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань);
 • стажування (набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань);
 • курсової професійної підготовки;
 • первинна професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями.

1.5. Навчання у Центрі проводиться на очній (денній, вечірній) і заочній (за дистанційними технологіями) формах з наданням освіти у відповідності до освітніх рівнів.

1.6. Надання освітніх послуг, передбачених Положенням, здійснюється на договірних засадах за рахунок коштів підприємств, організацій, установ та фізичних осіб.

1.7. Центр може створювати навчально-консультативні пункти на базі закладів освіти, підприємств та організацій з якими укладено угоди про співпрацю.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

2.1. Завдання Центру – оперативно задовольняти потреби об’єднань, установ, організацій, державної служби зайнятості та фізичних осіб у:

 • поглибленні, розширенні, оновленні знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку;
 • удосконаленні професійної майстерності та розширення фахової компетенції;
 • стимулюванні потреби у загальній та професійній самоосвіті;
 • формуванні потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;
 • сприянні формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації, демократичного розвитку суспільства.
 • підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • підготовці кваліфікованих робітників в області комп’ютерної техніки, бухгалтерської звітності та оперативного обліку з рівнем професійних знань, умінь і навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовці та підвищенні кваліфікації;
 • проведені авторизованого навчання по використанню обладнання та програмного забезпечення провідних у світі фірм;
 • розробці навчальних курсів та програм для дистанційного навчання за згаданими вище напрямками;
 • наданні консультаційних послуг у сфері комп’ютерних технологій.

2.2. Організовувати освітній процес на основі сучасних технологій навчання. Постійно удосконалювати якість надання освітніх послуг.

2.3. Організовувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЦЕНТРУ

 

3.1. При здійсненні своєї діяльності Центр зобов’язаний:

 • керуватись чинним законодавством України та нормативними документами Університету;
 • нести відповідальність за виконання усіх договорів та додержання розрахункової дисципліни;
 • подавати звіти про освітню діяльність керівництву Університету;
 • забезпечувати для всіх працівників безпечні умови праці.

3.2. Центр у встановленому порядку:

 • розробляє, погоджує та затверджує у встановленому порядку навчальні плани курсової підготовки, перепідготовки, другої вищої освіти, спеціалізації, підвищення кваліфікації;
 • користується закріпленим майном;
 • розробляє та реалізовує перспективні плани розвитку та розширення переліку послуг, що надаються;
 • веде навчальну документацію, вносить проекти наказів та подає у суміжні підрозділи та керівництву Університету іншу документацію, що стосується діяльності Центру;
 • сприяє працевлаштуванню випускників, проводячи співпрацю з перспективними підприємствами-роботодавцями;
 • забезпечує дотримання навчально-виробничої дисципліни та виконання внутрішнього розпорядку Університету.

3.3. Центр у відповідності з покладеними на нього завданнями має право:

 • використовувати для здійснення освітньої діяльності навчальні лабораторії кафедр з наявним у них обладнанням за погодженням з завідувачем кафедри, деканом та навчальним відділом;
 • визначати перспективний перелік напрямків діяльності із сфери питань, що віднесені до його компетенції (п.2.1.) та здійснювати цю діяльність на основі укладених договорів та замовлень;
 • подавати пропозиції керівництву Університету по використанню отриманих від своєї діяльності коштів в межах, визначених законодавством та нормативними документами Університету;
 • надавати консультативні, інформаційні, навчальні та освітянські послуги юридичним та фізичним особам згідно чинного законодавства;
 • залучати для здійснення своєї діяльності працівників Університету за трудовими угодами чи на умовах погодинної оплати.

 

 1. СЛУХАЧІ ЦЕНТРУ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

4.1. Зарахування слухачів на навчання в Центрі проводиться наказом ректора Університету відповідно до укладених договорів та поданих заяв.

4.2. Комплектування груп слухачів проводиться з урахуванням їх спеціальності і рівня освіти, а також вимог навчальних планів.

4.3. Слухачі Центру зобов’язані:

 • відвідувати заняття і виконувати усі види навчальної роботи, встановлені навчальними планами і програмами;
 • удосконалювати професійні знання, уміння, навики, ділові якості;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку Університету.

4.4. Слухачі користуються у встановленому порядку навчальними кабінетами, аудиторіями, бібліотекою, обчислювальною технікою, ресурсами локальної мережі.

4.5. Слухачам, що успішно виконали усі вимоги навчального плану, видається документ встановленого зразка про закінчення навчання.

4.6. За порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку слухачі притягаються до відповідальності відповідно до законодавства та нормативних документів Університету.

4.7. При невиконанні навчального плану, порушенні умов договору, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством, слухачі відраховуються наказом ректора з видачею відповідної довідки про навчання у Центрі.

4.8. Навчання у Центрі проводиться за навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку.

4.9. Центр, на основі вивчення потреб міністерств і відомств, підприємств і організацій у підвищенні кваліфікації працівників, формує зміст навчання. Зміст, методи і засоби навчання визначаються відповідно до заданої мети.

4.10. Встановлюються такі види занять:

 • лекція;
 • лабораторне заняття;
 • практичне заняття,
 • семінарське заняття;
 • індивідуальне заняття;
 • консультація.

4.11. Заняття у Центрі проводяться згідно з розкладом.

4.12. Центр виконує навчально-методичну роботу з метою поліпшення якості навчання і виховання, удосконалення педагогічної майстерності викладачів, використання в освітньому процесі методів активного навчання, обчислювальної техніки та сучасних технічних засобів.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

5.1. Керівництво Центром здійснюється директором, який призначається на посаду наказом ректора з числа науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь, вчене звання та стаж роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років.

5.2. Директор Центру:

 • здійснює керівництво роботою Центру та несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і обов’язків, за стан трудової дисципліни;
 • вирішує поточні питання організації освітнього процесу та інших питань роботи Центру;
 • у межах своєї компетенції оголошує розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для виконання співробітниками Центру;
 • представляє на зарахування і відрахування слухачів;
 • подає пропозиції щодо формування штатного розпису Центру, представляє на зарахування і звільнення науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу;
 • звітує Вченій раді Університету про діяльність Центру;
 • згідно з установленим порядком веде листування з підприємствами, організаціями та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції Центру.

5.3. Центр може залучати висококваліфікованих спеціалістів з організацій та підприємств до участі в освітньому процесі на умовах погодинної оплати.

5.4. Науково-педагогічні працівники Центру несуть відповідальність за якість навчання, виконання навчальних планів і програм, за формування професійних навичок слухачів.

5.5. Структура Центру визначається відповідно до завдань і напрямків його діяльності і може включати окремі підрозділи, а саме:

 • навчально-консультативні пункти;
 • відділення;
 • лабораторії.

5.6. Структурні підрозділи Центру функціонують відповідно до окремих Положень, які розробляються згідно чинного законодавства, не суперечать даному Положенню, та затверджуються ректором Університету.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 

6.1. Грошові кошти Центру формуються із надходжень оплати за навчання та надання послуг, від підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб.

6.2. Видатки на утримання Центру (заробітна плата, матеріально-технічне забезпечення та ін.) проводяться за рахунок коштів, отриманих від його діяльності.

6.3. Кошти отримані Центром від виконання усіх видів робіт (послуг) спрямовуються на покращення матеріально-технічної бази та матеріальне стимулювання працівників. Преміювання адміністративно-управлінського, викладацького та навчально-допоміжного персоналу, що залучається до роботи в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти проводиться в межах фонду заробітної плати за:

 • проявлення творчої ініціативи, новизну ідей у вирішенні навчальних, виробничих та інших завдань Центру;
 • використання іноземних мов в освітньому процесі;
 • досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості освітнього процесу, методичної та організаційної роботи;
 • за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;
 • впровадження прогресивних форм, методик та нових напрямків навчання;
 • розроблення нових навчальних програм та курсів;
 • розроблення курсів дистанційного навчання та інших програмних продуктів;
 • виконання особливо важливих робіт поза межами робочого часу.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

7.1. Оперативний бухгалтерський облік результатів діяльності, складання бухгалтерської та статистичної звітності покладається на бухгалтерію Університету.

7.2. Центр має закріплений за ним субрахунок, облік коштів на якому ведеться бухгалтерією Університету.

7.3. Складання кошторисів та планування витрат Центру покладається на планово-фінансовий відділ Університету.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

8.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється згідно наказу ректора Університету.

8.2. При реорганізації та ліквідації Центру слухачам і працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав згідно чинного законодавства.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Положення вступає в дію з моменту його затвердження ректором Університету.

9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться згідно чинного законодавства України та нормативних документів Університету.

 

 

 

 

Перший проректор                                               М. М. Митник

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи                                              С. Ф. Дячук

 

Головний бухгалтер                                              Г.В. Марценко

 

Директор центру перепідготовки

та післядипломної освіти                                     В. Б. Савків

 

Т.в.о. начальника організаційно-

юридичного відділу                                              У. М. Митник