(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Основи аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері аналізу та синтезу програмно-обчислювальних систем є формування у слухачів знань про архітектуру та проектування сучасного програмного забезпечення, засоби забезпечення його якості та відмовостійкості, методи та системи штучного інтелекту, а також теоретичні засади інтелектуального аналізу даних. В результаті вивчення курсу слухач повинен підвищити свої знання що до  проектування та розробки програмного забезпечення, використання інтелектуальних систем на основі штучного інтелекту і дата майнінгу (Data Maning), операційних систем та теорії прийняття рішень і управління науково-дослідними системами.

Комп’ютерні технології в організації освітнього процесу та дистанційного навчання

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційних технологій в освітньому процесі на базі засобів електронного навчання (e-learning) є формування у слухачів знань про особливості впровадження елементів веб-, мультимедіа- та комунікаційних технологій, у навчальний процес та навиків роботи з системою управління навчальним матеріалом та процесом його освоєння. В результаті вивчення курсу слухач повинен освоїти основні принципи розробки електронних навчальних курсів (ЕНК) та методику їх використання у навчальному процесі на базі системи управління навчанням (LMS – Learning Management System) ATutor.

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти навчальні курси та у повній мірі використовувати можливості системи електронного (дистанційного) навчання ATutor.

Сучасні технології аналізу та синтезу комп’ютерних систем

Метою курсу підвищення кваліфікації фахівців у сфері аналізу та синтезу комп’ютерних систем є формування у слухачів знань про архітектуру та проектування сучасного апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, засоби забезпечення його якості, методи математичного моделювання, а також стохастичний підхід до моделювання комп’ютерних систем. В результаті вивчення курсу слухач повинен підвищити свої знання що до проектування та розробки програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем, використання мікроконтролерів в задачах проектування вбудованих систем, служб прикладного рівня в сучасних комп’ютерних системах, методів та алгоритмів моделювання комп’ютерних систем, а також використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

 

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти навчальні курси та у повній мірі використовувати можливості системи електронного (дистанційного) навчання ATutor.

Засоби комп'ютерної графіки (2 міс.)
Навчальний план та програма курсу “Засоби комп’ютерної графіки” розроблені для підвищення кваліфікації фахівців, які мають вищу освіту. Необхідність запровадження даного курсу для підвищення кваліфікації безробітних викликана потребою на ринку праці у фахівцях, які уміють ефективно використовувати сучасну комп’ютерну техніку у процесі вирішення професійних завдань. В результаті вивчення курсу слухачі навчаться підготовувати до публікації друковану продукцію. В програмі курсу основна увага приділяється отриманню слухачами навичок практичної роботи на комп’ютерах, постановки завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання. Програма розрахована на 326 годин і складається з 9 дисциплін, кожна з них містить логічно завершений матеріал з конкретної галузі використання персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) зокрема: Основи роботи з ПЕОМ – загальні базові знання, необхідні для експлуатації ПЕОМ. Робота у середовищі Windows – знайомство та отримання практичних навичок роботи з текстовим редактором Word. Основи роботи з графічними пакетами растрової та векторної графіки. Робота з оргтехнікою та засобами зв’язку-загальна інформація про оргтехніку, робота з факсом, ксероксом, знайомство з Internet.
Комп'ютерний дизайн (3 міс.)
Даний курс розрахований на слухачів, які мають середню-спеціальну (художню), або вищу художню освіту, з метою навчання роботи на комп’ютері в галузі промислового, графічного, офісного дизайну або дизайну середовища. Через весь курс навчання слухачам методично доводиться комплекс взаємопов’язаних понять, знань та навиків, які направлені на адаптацію майбутнього спеціаліста до різнобічних проявів художньої та проектної культури. Навчальний процес реалізується на основі передових методик та оригінальних програм, які базуються на кращих вітчизняних та світових розробках. До проведення занять залучаються провідні спеціалісти в галузі комп’ютерної підготовки, комп’ютерної графіки та конструювання, промислового дизайну, графічного дизайну, артдизайну тощо. Для формування практичних навиків роботи з комп’ютерною технікою лекційні, лабораторні та практичні заняття з слухачами курсів проводяться з використання сучасного комп’ютерного обладнання та новітнього програмного забезпечення. Одним з основних елементів навчального процесу є виконання випускної роботи (поетапна реалізація розробки від ідеї до готового проекту). Цикл навчання розрахований на тримісячний термін, а саме – 498 годин. Після успішного завершення навчання слухачам видається свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації з курсу “Комп’ютерний дизайн”. Одержавши свідоцтво, слухачі можуть працювати в області створення інтер’єрів, промислового дизайну, художниками-оформлювачами, дизайнерами та розробниками презентацій, тощо. Випускники курсів можуть працевлаштуватися на державних та приватних промислових підприємствах, малих підприємствах, акціонерних товариствах різних форм власності, в агенціях та спілках, офісах, сфері обслуговування. У професійній діяльності випускники можуть створювати нові взірці промислових розробок, розробляти та готовити до випуску друковану продукцію, розробляти та модернізовувати інтер’єри жилих, офісних та промислових приміщень, реалізовувати дизайнерські розробки в галузі конструювання офісних меблів та меблів домашнього вжитку, виготовлення реклами, підготовки рекламних роликів та презентацій, реалізувати себе в області артдизайну (робота візажистом у косметичних кабінетах та перукарнях).
Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку та аудиті (3 міс.)
Навчальний план та програми курсу “Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку та аудиті” розроблені для підвищення кваліфікації фахівців, які мають повну вищу економічну освіту. Необхідність запровадження курсу для підвищення кваліфікації викликано потребою підготовки фахівців до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки для організації та ведення бухгалтерського обліку. У результаті навчання слухачі мають можливість набути теоретичні знання та практичні навики з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за національними стандартами на підприємствах різних галузей народного господарства в ринкових умовах господарювання. Наголос робиться на постановку завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язування при податковому обліку, контролю, аналізу та прийнятті відповідних рішень з метою економічного і раціонального використання ресурсів. Програма курсу розрахована на 478 годин. Навчання проводиться викладачами з педагогічним і практичним досвідом роботи із застосуванням передових форм і методів навчання та за спеціально підготовленими комп’ютерними навчальними завданнями на ПЕОМ. Слухачі, які в повному обсязі засвоїли програму навчання, складають комплексний екзамен, отримують документ державного зразка про підвищення кваліфікації. Програма складається з наступних дисциплін:

  • Організація бухгалтерського обліку в Україні за Національними стандартами”
  • Основи роботи на персональному комп’ютері”
  • Бухгалтерська програма “1С:Підприємство 7.7”
  • Основи конфігурування та адміністрування програми “1С:Підприємство 7.7”
  • Економічний аналіз фінансової діяльності підприємства”
  • Техніка пошуку роботи”, що включає різні методи знаходження джерел вакансій, написання ознайомлених листів, важливість презентацій та змісту анкет при їх заповненні, підготовку та планування співбесіди.
Складання, технічне обслуговування, ремонт, настроювання ПЕОМ. Периферійні пристрої (2 міс.)
Навчальний план та програма курсу “Складання, технічне обслуговування, ремонт, настроювання ПЕОМ. Периферійні пристрої” розроблені для підвищення кваліфікації фахівців, які мають вищу освіту. Необхідність впровадження даного курсу викликана дефіцитом кваліфікованих інженерно-технічних працівників у галузі новітніх інформаційних технологій. В процесі навчання слухачі мають можливість одержати поглиблені знання з архітектури сучасних комп’ютерів типу ІВМ РС, діагностики їх складових та ремонту. Після завершення курсу навчання слухачі зможуть самостійно складати ПЕОМ різної складності із комплектуючих, тестувати їх з використанням сучасних програмних засобів, ремонтувати та настроювати. Програма розрахована на 326 годин і складається з 8 дисциплін. Під час проведення навчання створюються належні умови для систематичної роботи слухачів на комп’ютерах за спеціально підготовленими навчальними завданнями. Самостійна робота слухачів на комп’ютерах під керівництвом викладача забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок та розвитку самостійного мислення. Викладацькі кадри, які залучаються до навчання слухачів за даною програмою, мають досвід педагогічної роботи та практичної роботи з ПЕОМ і периферійними пристроями в операційних системах Microsoft Windows 9X/ME/2000. Слухачі, які успішно освоїли програму навчання в повному обсязі та склали комплексний іспит, отримують документ державного зразка про підвищення кваліфікації.
Менеджмент малого підприємництва (2 тижні)
Навчальний план курсу “Менеджмент малого підприємництва” розрахований на 80 навчальних години і включає такі основні дисципліни: основи ринкової економіки, оптимальні форми організації бізнесу, правове регулювання підприємницької діяльності, бухгалтерський облік суб’єктів підприємницької діяльності, оподаткування суб’єктів підприємства, кредитування, основи маркетингу, бізнес-планування. Організація навчального процесу за представленим навчальним планом здійснюється на принципах модульної системи навчання, яка передбачає на першому етапі організації навчального процесу проведення тестування слухачів (проведення співбесіди із слухачами) з метою виявлення базового рівня їх знань та вмінь, яке здійснюється працівниками центру перепідготовки та післядипломної освіти. В процесі навчання слухачі не тільки вивчають організаційні та правові основи малого бізнесу, а також знайомляться з реальними документами, системою оподаткування та бухгалтерського обліку реальної підприємницької структури, одержують із комп’ютерної бази комплект документації для реєстрації власного підприємства. Слухачі освоюють інтернет-технології, користуються комп’ютерною базою “Інформаційно-консультативне забезпечення підприємницької діяльності” і в результаті мають можливість одержати будь-який документ або підбірку законодавчих та нормативно-правових документів з будь-яких питань ведення бізнесу. В процесі навчання слухачі розробляють власний бізнес-план, виконують практичні вправи щодо розробки друкованої рекламної продукції (засобами комп’ютерної графіки та дизайну). Слухачі які в повному обсязі засвоїли програму навчання та захистили випускну роботу одержують сертифікат про підвищення кваліфікації з курсу “Менеджмент малого підприємництва“.
Менеджмент у страховій справі
Психологія та педагогіка професійної діяльності

Мета курсу – розкрити психологічні засади професійного самовизначення, становлення і розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу у процесі професійного навчання у вищому навчальному закладі.

Завдання курсу:

  • оволодіння психологічними знаннями щодо змісту і структури майбутньої професійної діяльності, психологічних основ навчання й виховання майбутніх фахівців у ВНЗ;
  • оволодіння діагностичним інструментарієм щодо дослідження особливостей професійного навчання і професійного становлення майбутніх фахівців;
  • оволодіння технологією надання відповідної психологічної допомоги майбутнім фахівцям у процесі їх безпосередньої професійної підготовки й майбутньої діяльності, досвіду вивчення особистості у соціальній сфері професійної діяльності фахівців.

 

В результаті успішного освоєння курсу слухач повинен вміти розробляти навчальні курси та у повній мірі використовувати можливості системи електронного (дистанційного) навчання ATutor.

Підвищення кваліфікації

| Лис 24, 2015 |

Курси підвищення кваліфікації дозволяють фахівцям набути додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей та кар’єрного зростання. Довгострокові та короткострокові навчальні програми з підвищення кваліфікації розроблені за рядом напрямків у відповідності до акредитованих в університеті спеціальностей.

Після успішного закінчення навчання за довгостроковими програми видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Короткострокові програми підвищення кваліфікації проводяться у формі семінарів та тренінгів з видачею відповідного сертифіката.

За погодженням із замовником, університет має можливість розроблення нових програм підвищення кваліфікації.